Váš partner pre pobytové víza a podnikanie na Slovensku


en de cn hu iz sk cs pl ru fr ja es uk
Zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným

Na základe vašej požiadavky zabezpečíme všetky možné zmeny, ktoré sú možné v súlade s obchodným zákonníkom.

1. Ak sa jedná o jednoosobovú s.r.o., zabezpečíme prípravu potrebných dokumentov a to rozhodnutie jediného spoločníka a ostatné dokumenty, ktoré budú pre registrový súd potrebné.

2. V prípade, ak sa bude jednať o zmeny vo viac-osobovej s.r.o., zabezpečíme prípravu potrebných dokumentov a to zápisnicu z valného zhromaždenia a ostatné dokumenty, ktoré budú pre registrový súd potrebné.

Základné zmeny v rámci s.r.o. :

  1. zmena sídla
  2. zmena obchodného mena
  3. vymenovanie alebo odvolanie konateľa, prokuristu
  4. zmena osobných údajov konateľa
  5. zmena spôsobu konania konateľa
  6. rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania
  7. prevod obchodného podielu a zmena spoločníka
  8. navýšenie základného imania spoločnosti